Tržní řád

FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ – Farmářské trhy Doksy TRŽNÍ ŘÁD Doksy – Mimoňská 337

Farmářské tržiště

Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde mohou především výrobci, event. jiní, jimi určení prodejci (dále jen „prodejci“, na základě písemného pověření výrobce) prodávat v tržním řádu stanovený čas své výrobky, rovněž stanovené tržním řádem. Pro prodej farmářských výrobků jsou určeny přenosné, složitelné a rozložitelné prodejní stánky. Rozmístění stánků je určeno plánkem.

Prodejní místo/stánek

Prodejní/tržní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele – fyzické osoby nebo názvem popřípadě obchodní firmou u provozovatele – právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele. Prodejce je povinen dodržovat tržní řád a obsadit pouze takové tržní místo (stánek), které mu bylo přiděleno.

Prodejní stánek a prodejní místo

Prodejce je povinen prodejní stánek i prodejní místo udržovat v čistotě a dobrém technickém stavu.

Čistota a bezpečnost

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni:

 

  1. a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
  2. b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,
  3. c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů.
  4. d) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
  5. e) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí,
  6. f) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném správcem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích na základě příslušného povolení, resp. vyjímky, které udělí prodejci správce
  7. g) Na farmářském tržišti lze prodávat jen zdravotně nezávadné živočišné produkty. Živočišné produkty s prošlým datem použitelnosti jsou považovány za zdravotně závadné. Kdo nabízí živočišné produkty k prodeji, je povinen skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost, vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin a uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.
  8. h) Musí být k dispozici vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny prodávajících (zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety).

Prodejní sortiment

  1. ch) Prodejci živočišných produktů musí mít platný zdravotní průkaz. Prodejci musí nosit vhodný čistý a je-li nezbytné, ochranný oděv, musí dbát na vysoký stupeň čistoty.

 

Na tržišti se mohou prodávat výrobky z domácích (českých) farem, tedy výpěstky a chovy pocházející z domácí (české) produkce. Z široké a možné nabídky výrobků vyjímáme: ovoce a zelenina, byliny a koření, květiny a sazenice, med, vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky, mošty a džusy,

 

sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, drůbež, ale i rukodělné nebo řemeslné výrobky, košíky, víno, pivo, destiláty, apod. Na farmářském tržišti Doksy se budou také prodávat živé ryby včetně souvisejících služeb spotřebitelům, jako zabití, kuchání, filetování apod.

Práva správce a manažera tržiště

Správce i manažer tržiště si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.

Otevírací doba tržiště

Tržiště je otevřeno v prodejní den sobota od 8:00 do 12:00 v závislosti na denním světle. Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a do 7:30 jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.

Povinnosti prodejce

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.

Doprava a parkování

Parkování je prodejci povoleno na určených – vyhrazených místech správcem, resp. pořadatelem tržiště. Každé vozidlo prodejce musí být viditelně označeno příslušným povolením, které prodejci vydá správce.

Ostatní

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci jsou tímto vyloučeny.

Prodej živočišných produktů ze závodů registrovaných příslušnou krajskou veterinární správou:

Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů, zejména tyto požadavky: Čerstvé drůbeží a králičí maso musí být po celou dobu nabízení k prodeji skladováno při teplotě do +4°C, čerstvé vepřové, hovězí maso a zvěřina při teplotě do +7°C v odpovídajícím zařízení. Skladovací teplota mléčných výrobků ošetřených UHT je do +24°C, ostatních mléčných výrobků – +4 – +8°C. Masné a rybí výrobky se musí uchovávat při skladovacích teplotách deklarovaných výrobcem (nejčastěji do +5°C). Vhodné teplotní podmínky musí být monitorovány (teploměr). Při těchto teplotách musí být produkty uchovávány po celou dobu prodeje. Dále musí být chráněny před kontaminací, zejména před zvířaty a škůdci, před povětrnostními vlivy (přímé slunce, déšť), před prachem a před přímým kontaktem zákazníků s nebalenými potravinami. Povrchy přicházející do styku s potravinami musí být udržovány ve stavu, který umožňuje hygienickou manipulaci s potravinami, a musí být snadno čistitelné. K dispozici musí být vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny zaměstnanců (včetně zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety). Při prodeji nebalených produktů odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody pro čištění popřípadě dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení přímo na místě prodeje. Prodávající musí zamezit možné kontaminaci potravin při současné manipulaci s nebalenou potravinou a penězi (rukavice, podávací náčiní). Požadavky na značení balených i nebalených potravin vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, §6 a §8. Při prodeji nebalených potravin musí být pro spotřebitele na viditelném místě umístěný údaj s názvem výrobku, podmínkami skladování (teplota) a datem spotřeby.

 

Prodej přebytků chovatelem:

Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů.

Čerstvé drůbeží maso:

Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže, může prodávat v malém množství neporcované drůbeží maso přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže týdně.

Čerstvé králičí maso:

Chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů králíků týdně. Při prodeji nesmí být oddělována hlava od těla.

Vejce:

Prodej přebytků chovatelem: vejce nemusí být prosvícená, musí být skladována při nekolísavé teplotě +5 – +18°C, chráněná před sluncem, mohou být prodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž minimální trvanlivost je 28 dnů. Pro zákazníky musí být na viditelném místě umístěno jméno a adresa chovatele, u kterého byla vejce vyprodukována a datum minimální trvanlivosti. Jednomu konečnému spotřebiteli může být prodáno max. 60 ks vajec. Prodej obchodníkem (překupníkem): platí stejné podmínky jako při prodeji v obchodě (skladovací podmínky, balení, značení), množství neomezené. Požadavky na značení vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, §6 a §8.

Živé ryby:

Prodejce živých ryb je povinen oznámit nejméně 7 dní předem Městské veterinární správě v Praze zahájení sezónního prodeje ryb, kde a kdy bude prodej zahájen a kdy ukončen.

Med:

Med musí pocházet od včelstva, v němž se nevyskytují mor včelího plodu nebo hniloba včelího plodu. Musí být skladován v obalech, které splňují podmínky na obaly pro potraviny živočišného původu, nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření. K dispozici musí být informace o druhu medu a tom, kdo je výrobcem medu. Medař musí být schopen předložit na vyžádání registraci včelaře.

Odpady

Pokud by došlo k tomu, že se vyskytnou vedlejší živočišné produkty II. a III. kategorie, které nejsou určeny k výživě lidí – dále jen VŽP, tedy odpad živočišného původu, je prodejce povinen zavolat asanační podnik (kafilérii), která zajistí jeho neškodné odstranění. Může využít kontaktů odborných firem např.: ASAVET BIŘKOV – tel. 376 383 079, 376 393 283, nebo P.F.B. TRANSPORT – tel. 283 931 169, 602 312 308. K dispozici musí mít prodejce odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do jejich odvozu asanační službou (uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně konstruovány, udržovány, snadno čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné). Odpady nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace. Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu.

Pořadatel tržiště

Pořadatel i provozovatel tržiště: RK Slavie s.r.o. Hanusova 353/12 Praha 4, IČO: 27375480 Vedení tržiště

Manažer tržiště: Libor Křenek, tel: 721 094 444 (sortiment, prodejci, noví prodejci, legislativa)

Správce tržiště: Libor Křenek, tel: 721 094 444 (technické součásti, elektřina, voda, poruchy, havárie, výpadky apod.)

Mimořádné opatření Trhů Doksy v areálu řádu Svaté Voršily.

Až do odvolání je oblast trhů vyhrazena červeno- bílou páskou.

 Je zakázáno pohybovat se mimo vyhrazené prostory.