Areál

Úvod / Areál

Areál farmářských a bleších trhů v Doksech

Farmářské a bleší trhy Doksy se nachází v areálu bývalého kláštera řádu Voršilek v Doksech. Areál disponuje prodejní zpevněnou plochou o rozloze 5000 m². Jsou zde zajištěny elektrické přípojky ke stánkům a též pitná voda. Dále je možno parkovat v areálu trhů Doksy.

Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde mohou především výrobci, event. jiní, jimi určení prodejci (dále jen „prodejci“, na základě písemného pověření výrobce) prodávat v tržním řádu stanovený čas své výrobky, rovněž stanovené tržním řádem. Pro prodej farmářských výrobků jsou určeny přenosné, složitelné a rozložitelné prodejní stánky. Rozmístění stánků je určeno plánkem.

Prodejní/tržní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele – fyzické osoby nebo názvem popřípadě obchodní firmou u provozovatele – právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele. Prodejce je povinen dodržovat tržní řád a obsadit pouze takové tržní místo (stánek), které mu bylo přiděleno.

Prodejní stánek a prodejní místo

Prodejce je povinen prodejní stánek i prodejní místo udržovat v čistotě a dobrém technickém stavu.

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni:

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,

b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,

c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů.

d) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,

e) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí,

f) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném správcem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích na základě příslušného povolení, esp. vyjímky, které udělí prodejci správce

g) Na farmářském tržišti lze prodávat jen zdravotně nezávadné živočišné produkty. Živočišné produkty s prošlým datem použitelnosti jsou považovány za zdravotně závadné. Kdo nabízí živočišné produkty k prodeji, je povinen skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost, vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin a uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.

h) Musí být k dispozici vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny prodávajících (zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety).

Prodejní sortiment

ch) Prodejci živočišných produktů musí mít platný zdravotní průkaz. Prodejci musí nosit vhodný čistý a je-li nezbytné, ochranný oděv, musí dbát na vysoký stupeň čistoty.

výrobky z domácích (českých) farem, tedy výpěstky a chovy pocházející z domácí (české) produkce. Z široké a možné nabídky výrobků vyjímáme: ovoce a zelenina, byliny a koření, květiny a sazenice, med, vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky, mošty a džusy,

sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, drůbež, ale i rukodělné nebo řemeslné výrobky, košíky, víno, pivo, destiláty, apod. Na farmářském tržišti Doksy se budou také prodávat živé ryby včetně souvisejících služeb spotřebitelům, jako zabití, kuchání, filetování apod.

Správce i manažer tržiště si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.

Tržiště je otevřeno v prodejní den sobota od 8:00 do 12:00 v závislosti na denním světle. Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a do 7:30 jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.

Parkování je prodejci povoleno na určených – vyhrazených místech správcem, resp. pořadatelem tržiště. Každé vozidlo prodejce musí být viditelně označeno příslušným povolením, které prodejci vydá správce.

Ostatní

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci jsou tímto vyloučeny.

Prodej živočišných produktů ze závodů registrovaných příslušnou krajskou veterinární správou:

Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů, zejména tyto požadavky: Čerstvé drůbeží a králičí maso musí být po celou dobu nabízení k prodeji skladováno při teplotě do +4°C, čerstvé vepřové, hovězí maso a zvěřina při teplotě do +7°C v odpovídajícím zařízení. Skladovací teplota mléčných výrobků ošetřených UHT je do +24°C, ostatních mléčných výrobků – +4 – +8°C. Masné a rybí výrobky se musí uchovávat při skladovacích teplotách deklarovaných výrobcem (nejčastěji do +5°C). Vhodné teplotní podmínky musí být monitorovány (teploměr). Při těchto teplotách musí být produkty uchovávány po celou dobu prodeje. Dále musí být chráněny před kontaminací, zejména před zvířaty a škůdci, před povětrnostními vlivy (přímé slunce, déšť), před prachem a před přímým kontaktem zákazníků s nebalenými potravinami. Povrchy přicházející do styku s potravinami musí být udržovány ve stavu, který umožňuje hygienickou manipulaci s potravinami, a musí být snadno čistitelné. K dispozici musí být vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny zaměstnanců (včetně zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety). Při prodeji nebalených produktů odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody pro čištění popřípadě dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení přímo na místě prodeje. Prodávající musí zamezit možné kontaminaci potravin při současné manipulaci s nebalenou potravinou a penězi (rukavice, podávací náčiní). Požadavky na značení balených i nebalených potravin vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, §6 a §8. Při prodeji nebalených potravin musí být pro spotřebitele na viditelném místě umístěný údaj s názvem výrobku, podmínkami skladování (teplota) a datem spotřeby.

Pořadatel i provozovatel tržiště: RK Slavie s.r.o. Hanusova 353/12 Praha 4, IČO: 27375480 Vedení tržiště

Manažer tržiště: Libor Křenek, tel: 721 094 444 (sortiment, prodejci, noví prodejci, legislativa)

Správce tržiště: Libor Křenek, tel: 721 094 444 (technické součásti, elektřina, voda, poruchy, havárie, výpadky apod.)

Až do odvolání je oblast trhů vyhrazena červeno- bílou páskou.

 Je zakázáno pohybovat se mimo vyhrazené prostory.

Od 20.6. 2020 jsou v provozu Bleší trhy Doksy. Bleší trhy se pořádají v zadní části areálu za farmářskými trhy které se konají současně. Na ploše přes 5000 m² zde najdete nejen kuriozní kousky, použité zboží, které se Vám může ještě hodit, ale také tu výhodně nakoupíte zcela nové zboží a to za bezkonkurenčně nízké ceny. To, co nakoupíte na Bleším trhu, nenajdete v žádném marketu. A věci, které Vám doma již dosloužily a zabírají potřebné místo, můžete na Bleším trhu výhodně zpeněžit. A nepotřebujete k prodeji ani živnostenský list, neboť Váš zisk z prodeje osobních věcí se nedaní! Kdo má obchodního ducha, může každý třetí víkend v sobotu zavítat k nám na Bleší trhy v Doksech!

Prodejci, kteří vykonávají tuto živnost soustavně za účelem zisku, a kteří prodávají především nové nebo bazarové zboží musejí mít živnostenský list opravňující k prodeji. Ohlašovací povinnost provozovny mají živnostníci, kteří u nás prodávají pravidelně. Pro úplnost uvádíme definici živnosti: Živností je soustavná živnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Prodejci bez živnostenského listu mohou na Bleších trzích obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí jej zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, neboť neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček.

– Kromě živých zvířat a zbraní lze prodávat v podstatě vše.
– Rezervace prodejního místa se Vás jako prvoprodejce netýkají.
– Přijet prodávat na Bleší Trhy můžete mezi vždy mezi 7 – 8 hodinou. Po zaplacení prodejního místa dle ceníku obdržíte doklad, kde je uvedeno vaše číslo.
– Prodejní místa mají dostatečnou plochu, aby prodejce mohl stát na tomto místě i se svým vozem.
– Na prodejní místo lze najet v jeden den pouze jednou.
– Přípojka na el. proud je možná.

Pokud se Vaše prodejní činnost dá označit pouze za občasný přivýdělek (není to soustavná, pravidelná činnost), který nemá povahu podnikání (to znamená, že Vaše činnost není vykonávána soustavně a pravidelně za účelem dosažení zisku, ale např. jako hobby) tak ze zákona EET mít nemusíte. Pouze v případě, že Vámi provozovaný prodej na stáncích je soustavným pravidelným podnikáním za účelem dosažení zisku, potom máte povinnost vést elektronickou evidenci tržeb, tedy mít EET!

Fotogalerie areálu řádu Voršilek